Μεθοδολογία

Στην ΥΠΕΡΒΑΣΗ επίκεντρο είναι ο ίδιος ο μαθητής. Για τη διδασκαλία των μαθημάτων εφαρμόζονται σύγχρονες μαθητοκεντρικές προσεγγίσεις που προσφέρουν υψηλότερες αποδόσεις και κατάκτηση των επιδιωκόμενων γνώσεων και δεξοτήτων. Η μεθοδολογία μας βασίζεται στη φιλοσοφία του επικοδομητισμού και στο μετανεωτερικό παράδειγμα διδασκαλίας.

Σύμφωνα με αυτά τα παραδείγματα, ο μαθητής επιτυγχάνει τη μάθηση μέσα από τη συμμετοχή του σε αυτήν, αλλά και μέσα από την αλληλεπίδρασή του με τους μαθητές της τάξης του σε συνεργατικό περιβάλλον. Επιπλέον, ο σχεδιασμός των μαθημάτων γίνεται με γνώμονα τις προϋπάρχουσες γνώσεις των μαθητών και το επίπεδο ετοιμότητας τους με σκοπό την οικοδόμηση της νέας γνώσης.

Για τη διδασκαλία χρησιμοποιούνται διαδραστικοί πίνακες με σκοπό η μάθηση να γίνεται πιο ελκυστική για το μαθητή.